1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του...

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της αριθ. 1848/1-5-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (νπδδ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 4 παρ. 3 του ν. 5062/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 1848/1-5-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων  του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (νπδδ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 9ΘΦ646ΜΤΛ6-ΔΝΠ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov, του ΑΣΕΠ, της ΕΥΑθ Παγίων και του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 9η Μαΐου  2024 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 31η  Μαΐου  2024, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο