1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Απόφαση με αριθμ. πρωτ....

Απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/123245/718/20-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ4653Π8-ΖΞΤ), με θέμα Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», με κωδικό πράξης MIS 5007957 και ενάριθμο έργου 2017ΣΕ27510075, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εγκριτική απόφαση

Σχετικά αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο