1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση...

Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης της έδρας του Πράσινου Ταμείου

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Πράσινου Ταμείου στη Βίλα Καζούλη, που βρίσκονται στη Λεωφ. Κηφισίας 241, στην Κηφισιά, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η 04-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: https://www.prasinotameio.gr/prokirixeis-diagonismoi/

Σχετικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο