1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,...

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης εκάστου τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο