1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού...

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο προσαρμογής των 13 ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις της ΕΕ και το πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021 -2027» της πράξης με τίτλο : «Υποστήριξη της ΓΓΣΔΑ του ΥΠΕΝ» με MIS 6006894 συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 487.320,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. H πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και έχει λάβει κωδικό MIS 6006894 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο