1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Διαβίβαση Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων

Διαβίβαση Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων

Σχετ:

  1. Η υπ΄αριθμ. 522726/28-09-2023 Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών» (ΑΔΑ 9ΓΨΗ4653Π8-0ΟΨ)
  2. Η υπ΄αριθμ. 528382/ 02-10-2023 Aπόφαση της Γενικής Δ/ντριας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου (ΑΔΑ 6ΗΚΠ4653Π8-7ΜΠ) Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης και Αξιολόγησης των Αιτήσεων
  3. Το από 06-10-2023 Πρακτικό Εξέτασης και Αξιολόγησης αιτήσεων

Σε συνέχεια της διαδικασίας που διεξάγει η Υπηρεσία μας με τη διαδικασία του άρθρου 36  Ν.4765/2021 για την άμεση πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της πυρκαγιάς που έκαψε το νησί της Ρόδου, μετά από την εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό, σας διαβιβάζουμε Πίνακες Κατάταξης  δασολόγων και δασοπόνων αντίστοιχα και σας παρακαλούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

Εν συνεχεία σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την ανάρτησή της.

Συνημμένα:

Πίνακας κατάταξης Δασολόγων

Πίνακας κατάταξης Δασοπόνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο