1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Διαβούλευση επί της Στρατηγικής...

Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του άρθρου 8 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, όπως τροποποιημένη ισχύει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε διαβούλευση με το κοινό και τις δημόσιες Αρχές τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων της Βουλγαρίας.

Η μελέτη με τις οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περιγραφή του σχεδίου και κάθε πληροφορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό ή εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

Το ενδιαφερόμενοι κοινό καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. Οι απόψεις θα πρέπει να διαβιβαστούν προς την αρμόδια Αρχή (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr.

SEA Bulgaria Nuclear Waste Strategy

Μετάβαση στο περιεχόμενο