1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Διαβούλευση επί της Υ.Α....

Διαβούλευση επί της Υ.Α. για την έγκριση του νέος Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μικρό αν όχι μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια ενός κράτους. Η Ελλάδα, λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, παρά τα πολλαπλά οφέλη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες οι οποίες έχουν καταστήσει αλλού δυνατή την αποδοτική και ασφαλή εκμετάλλευση του.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας, εκδόθηκε ο ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας…κλπ», σε αντικατάσταση του ν. 3175/2003. Ο ν. 4602/2019 εισάγει καινοτομίες για την βελτίωση των όρων ανάπτυξης, έρευνας και εκμετάλλευσης και την διασφάλιση της ασφάλειας και αειφορίας της γεωθερμικής ενέργειας.

Ο νέος νόμος προβλέπει στο άρθρο 11 την κατ΄ εξουσιοδότηση έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως (Υ.Α.) έγκρισης του νέου Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών.  Η Υ.Α. θέτει το πλαίσιο των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος και μη ερευνημένους χώρους. Εισάγει ορισμούς, λεπτομερείς τεχνικές διαδικασίες και όρους με στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο, η εφαρμογή του οποίου θα εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων ορθολογικής αξιοποίησης και αειφορίας, καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων. Την σύνταξη της Υ.Α. επιμελήθηκε Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από στελέχη υπηρεσιών και φορέων, καθώς και εξειδικευμένων επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενο.

Η Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Γεωθερμίας, Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα, τηλ. 2131513352) ως υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έκδοσης της ως άνω Υ.Α., προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί του σχεδίου της ως άνω Υ.Α. προς την Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα, tm.geothermia@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Υ.Α. για την έγκριση του νέος Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο