1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Διαβούλευση επί της Υ.Α....

Διαβούλευση επί της Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένους χώρους

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μικρό αν όχι μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια ενός κράτους. Η Ελλάδα, λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, παρά τα πολλαπλά οφέλη, τις τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες οι οποίες έχουν καταστήσει αλλού δυνατή την αποδοτική και ασφαλή εκμετάλλευση του.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, εκδόθηκε ο ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας…κλπ», σε αντικατάσταση του ν. 3175/2003. Ο ν. 4602/2019 εισάγει καινοτομίες για την βελτίωση των όρων ανάπτυξης, έρευνας και εκμετάλλευσης και την διασφάλιση της ασφάλειας και αειφορίας της γεωθερμικής ενέργειας.

Ο νέος νόμος προβλέπει στο άρθρο 5 την κατ΄ εξουσιοδότηση έκδοση Υ.Α., με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για τον καθορισμό της διαδικασίας μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένους χώρους, ενσωματώνει τις προβλέψεις των διατάξεων του ν. 4602/2019, περιγράφοντας με αναλυτικό και σαφή τρόπο τη διαδικασία, τα κριτήρια και τους όρους μίσθωσης των εν λόγω δικαιωμάτων με στόχο την ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο αξιοποίηση, με παράλληλη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλομένων μερών. Την σύνταξη της Υ.Α. επιμελήθηκε Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από στελέχη υπηρεσιών και φορέων, καθώς και εξειδικευμένων επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενο.

Η Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Γεωθερμίας, Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα, τηλ. 2131513352) ως υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έκδοσης της ως άνω Υ.Α., προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί του σχεδίου της ως άνω Υ.Α. προς την Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα, tm.geothermia@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένους χώρους

Μετάβαση στο περιεχόμενο