1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/89350/973 – 27.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009302425, ΑΔΑ: ΨΓΟ24653Π8-ΦΧ2) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας», με κωδικό MIS 5010624. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είναι η Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 12.00’.

Προκήρυξη
Επαναπροκήρυξη
Διευκρίνιση για τα Έντυπα Α, Γ της Διακήρυξης
Διευκρινήσεις 23.11 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο