1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για...

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή άμεσων δράσεων για την Κυκλική Οικονομία (με βάση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα – Δεκέμβριος 2020)» της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)» με κωδικό MIS 5001207

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/15363/181 – 26.2.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008214495, ΑΔΑ: ΨΤ7Μ4653Π8-Ν7Ζ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή άμεσων δράσεων για την Κυκλική Οικονομία (με βάση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα – Δεκέμβριος 2020)» της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)» με κωδικό MIS 5001207. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00′.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο