1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού,...

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 (MIS 5131166) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των στερεών αποβλήτων» και του υποέργου 1 (MIS 5131182) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των υγρών αποβλήτων»

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 (MIS 5131166) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των στερεών αποβλήτων» και του υποέργου 1 (MIS 5131182) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των υγρών αποβλήτων» των πράξεων με τίτλο: «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών πλέον ΦΠΑ 24% (590.821,58 €), ήτοι επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (732.618,76 €)

Διακήρυξη

Περίληψη

Μετάβαση στο περιεχόμενο