1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση επί της...

Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την μορφή και λειτουργία του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ).
 
Συνοπτικά στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου γίνεται μία επισκόπηση του προτεινόμενου ΜΜΑΕΙ με τον ορισμό του προϊόντος και της παρεχόμενης υπηρεσίας, της σύναψης Συμβολαίου Διαφορών (CfD), της τιμής αναφοράς (reference price) και της τιμής άσκησης του δικαιώματος του συμβολαίου (strike price).
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία διαμόρφωσης της καμπύλης ζήτησης για δυναμικό παραγωγής (π.χ. βαθμός αξιοπιστίας, κόστος εγκατάστασης νεοεισερχόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής κ.α.) βάσει της οποίας διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πάροχοι της υπηρεσίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου ΜΑΕΙ  καθώς και ο τρόπος συμμετοχής τους στον Μηχανισμό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο του σχεδίου αποτυπώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής στην οποία θα υπόκεινται όλοι οι επιλέξιμοι πάροχοι της υπηρεσίας  ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που θα συνοδεύουν την σύναψη της σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος Μηχανισμού, και τα πρόστιμα-ποινές σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από τις συμβάσες αυτές.
Τέλος στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος αποζημίωσης των επιλεγέντων στον ΜΜΑΕΙ, ο τρόπος επιμερισμού των σχετικών χρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι βασικές αρχές ενός επιπρόσθετου συστήματος ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας του ΜΜΑΕΙ. 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση και την βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας  του προτεινόμενου Μηχανισμού και ακολούθως το ΥΠΕΝ θα κοινοποιήσει την ως άνω πρόταση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00.

Τα σχόλια και οι προτάσεις της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mmaei@prv.ypeka.gr

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεώργιος Σταθάκης
 
Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης

01/07/2019 – Διευκρινίσεις για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 
Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του «Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (ΜΜΑΕΙ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την ουσιαστική τους συμβολή.
 
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύονται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά κυρίως με τη σκοπιμότητα υλοποίησης του μηχανισμού, καθώς και η Μελέτη Επάρκειας του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2019-2030 και περίληψή της στα αγγλικά. Εντός του 2019 θα δημοσιευτεί νέα μελέτη επάρκειας από τον Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα.
 
Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο αγαθό της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του. Ο μηχανισμός αφορά σε μία από τις βασικές πτυχές της αξιοπιστίας του συστήματος, στην επάρκειας ισχύος παραγωγής, η οποία παρέχεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ισοδύναμες πηγές, όπως π.χ. παρόχους απόκρισης ζήτησης. Είναι εν γένει τεχνολογικά ουδέτερος με ορισμένα πλεονεκτήματα για μονάδες ΑΠΕ.
 
Η ικανότητα των αμιγώς ενεργειακών αγορών («energy-only markets») ηλεκτρισμού να στείλουν τα κατάλληλα οικονομικά σήματα για να προωθηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για τη επίτευξη της επάρκειας ισχύος παραγωγής έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι η διασφάλιση της επάρκειας μέσω των αμιγώς ενεργειακών αγορών δεν είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος σχεδιασμός σε σύγκριση με άλλες μορφές οργάνωσης της αγοράς που βασίζονται σε συνδυασμό αγορών ενέργειας και μηχανισμών ισχύος. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διασφάλισης του εφοδιασμού, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει την εισαγωγή μηχανισμών ισχύος. Κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο εφαρμόζουν ήδη Μηχανισμούς Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος προκειμένου να διασφαλίσουν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να συμπληρώσει την τρέχουσα μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη μετάβαση στην ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Επίσης, είναι συμβατός με τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με την αναθεώρηση της Ηλεκτρικής Οδηγίας, και είναι ανάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους Μηχανισμούς άλλων κρατών-μελών.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο