1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για την...

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art12@prv.ypeka.gr.
 
Η Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 έχει προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου 2019.
Η εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο αναφοράς 2013-2018, βασίσθηκε στο προσχέδιο που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», βάσει σχετικών παραδοτέων του επιμέρους θεματικού έργου εποπτείας που υλοποιήθηκε την ίδια περίοδο (2014-2015). Το εν λόγω προσχέδιο της έκθεσης εκπονήθηκε στην ισχύουσα μορφή για την περίοδο αναφοράς 2008-2012 και ενσωμάτωνε μερικώς τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίων που εκπονήθηκαν το 2015 από τους Φορείς Διαχείρισης ή τους αναδόχους αυτών, λόγω των διαφορετικών χρόνων υλοποίησης των ανωτέρω επιμέρους έργων.

Η ισχύουσα μορφή (format) της έκθεσης για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με τη μορφή στην οποία εκπονήθηκε το ανωτέρω προσχέδιο, οι οποίες συνοπτικά, αφορούν είτε στην εισαγωγή νέων ενοτήτων/πεδίων, είτε σε νέα προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση ή ανάλυση της πληροφορίας υφιστάμενων ενοτήτων/πεδίων. Ενδεικτικά, από τις πλέον σημαντικές αλλαγές στη νέα μορφή της έκθεσης αποτελούν:

  • η εισαγωγή πρόσθετης ενότητας πληροφοριών αποκλειστικά για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 209/147/ΕΚ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο θήρας στα κράτη μέλη,
  • η αλλαγή προσέγγισης στο αντικείμενο των πιέσεων και απειλών.

Ορισμένες από τις ελλείψεις του προσχεδίου σε σχέση με τη νέα μορφή της έκθεσης για την περίοδο 2013-2018, αντιμετωπίσθηκαν κατά το δυνατόν και σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρήχθη το σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο 2013-2018, το οποίο τίθεται υπόψη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας προς δημόσια διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι η απόδοση (μεταφορά και προσαρμογή) του όγκου της πληροφορίας, από το προσχέδιο στη νέα απαιτούμενη μορφή της έκθεσης, έγινε στη βάση ορισμένων παραδοχών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. Το σύνολο των οδηγιών και των εργαλείων της ΕΕ για την εκπόνηση της έκθεσης είναι αναρτημένα στην Πύλη Αναφοράς του άρθρου 12.

Σχετικά αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο