1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση επί της...

Δημόσια διαβούλευση επί της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.)

Η  Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.),  αφορά  στη δημιουργία ενός πλήρους λειτουργικού και παραγωγικού συστήματος διάθεσης γεωχωρικών πληροφοριών προς το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στον ιδιωτικό τομέα και στους πολίτες και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής.

Η πληροφορία της γεωγραφικής θέσης των δραστηριοτήτων και των φαινομένων, ή αλλιώς γεωχωρική πληροφορία, χρησιμοποιείται για την κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή), για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, υποστηρίζοντας έτσι για παράδειγμα, τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN-SDGs).  Είναι απαραίτητη  για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός σύγχρονου κράτους, όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η χωροθέτηση δραστηριοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κ.ά.

Η  παρούσα Στρατηγική για τη δημιουργία της Ε.Υ.ΓΕ.Π, επιχειρεί  να θεμελιώσει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεργειών σε επίπεδο θεσμικό, διοικητικό και τεχνολογικό, μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών που παράγουν γεωχωρικά δεδομένα, βασισμένο στις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στα ανοικτά δεδομένα, σε ενιαία πρότυπα και προδιαγραφές, σε συμμετοχικές διαδικασίες και στην εμπειρία από διεθνείς πρακτικές.

Βασίζεται στην  εφαρμογή των κανονισμών και των αποφάσεων της Οδηγίας INSPIRE (Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) καθώς και στον N. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. (Α’ 141)»

Καλούμε το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που παράγουν ή διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετέχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.). Η διάρκεια της διαβούλευσης εκτείνεται μέχρι και την  20η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο