1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση επί του...

Δημόσια Διαβούλευση επί του Εθνικού καταλόγου χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ΧΞΕ)

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Βιοποικιλότητας, ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα) ως Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή που έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τη συνολική και συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/21 (ΦΕΚ 5697 Β/7-12-2021),

α. Αναρτά σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο με τίτλο «Εθνικός κατάλογος χωροκατακτητικών ξενικών ειδών». Ο εθνικός κατάλογος ΧΞΕ προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60) και από το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα, dviop.gram@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Τυχόν σχόλια για προσθήκη ή αφαίρεση ειδών από το Παράρτημα Ι θα συνοδεύονται από την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση.

Σχέδιο ΚΥΑ «Εθνικός κατάλογος χωροκατακτητικών ξενικών ειδών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο