1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ ΠΑΥ...

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ ΠΑΥ Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας)

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Π.Α.Υ. Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759), με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β’ 1923) και με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76515/5170/2022 (Β΄ 3999) όμοιές της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο