Έγκριση: α) του από 05/07/2022 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις – Prevent of Waste Crime by Intelligence Based InspecTions» (LIFE PROWhIBIT – LIFE18/GIE/GR/000899)» β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων)

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο