1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού,...

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, υποέργα 1-5», με κωδικό πράξης MIS 5050807 και ενάριθμο έργου 2020ΣΕ27510071, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Επιπλέον επισυνάπτονται :

Περίληψη της Διακήρυξης

το Τεύχος Διακήρυξης.pdf
ESPD _signed.pdf
ESPD_.xls

Απόφαση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28-05-2021 και ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ:

113050

ΤΜΗΜΑ 1 της Διακήρυξης «2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ των 14 Υ.Δ. της χώρας, υποέργα 1-5»

113051

ΤΜΗΜΑ 2 της Διακήρυξης «2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ των 14 Υ.Δ. της χώρας, υποέργα 1-5»

113052

ΤΜΗΜΑ 3 της Διακήρυξης «2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ των 14 Υ.Δ. της χώρας, υποέργα 1-5»

113053

ΤΜΗΜΑ 4 της Διακήρυξης «2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ των 14 Υ.Δ. της χώρας, υποέργα 1-5»

113054

ΤΜΗΜΑ 5 της Διακήρυξης «2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ των 14 Υ.Δ. της χώρας, υποέργα υποέργα 1-5»

Μετάβαση στο περιεχόμενο