1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.)...

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) σε ιδιωτικό ακίνητο της εταιρείας «STREEM LOGISTICS A.E.»

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (ΔΣΜΑΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, ταχ. διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα), ως υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) σε ιδιωτικό ακίνητο της εταιρείας «STREEM LOGISTICS A.E.» στο Δήμο Χαϊδαρίου (Σκαραμαγκάς), ανακοινώνει ότι διαθέτει ψηφιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο, τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου στη συνέχεια να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο