1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ειδοποίηση (άρθ. 19 Παρ....

Ειδοποίηση (άρθ. 19 Παρ. 4 ΚΑΑ) Σταθμός Μετατροπής (ΣΜ) Κουμουνδούρου

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με Γ.Α.Κ 695/2021 και με Ε.Α.Κ. 497/2021 Κλήσης, για την επανάληψη της συζήτησης και τη συνεκδίκαση της από 17 Σεπτεμβρίου 2020 (Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ. 6807/577/2020) αίτησης του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών (αρ. πινακίου 21), για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, που είχε συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 20ης Οκτωβρίου 2020, μετά της προφορικώς ασκηθείσας Ανταίτησης, του καθού Δήμου Ασπροπύργου, για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53456/630 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 541/07.09.2020, τεύχος Δ, για τον ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ως υποέργου του έργου ‘’Ηλεκτρική Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ της ηπειρωτικής χώρας μέσω συνδέσμου (ΣΡ) (διασύνδεση ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ)’’.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο