ΚΥΑ για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006

Το Σχέδιο ΚΥΑ ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων. Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα  μέχρι και 20-4-2021.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ

Skip to content