1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ‘’ΜΕΛΙΤΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ’’

‘’ΜΕΛΙΤΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ’’

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4  ΚΑΑ)

Γ.Μ. 150 kV «ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ – Υ/Σ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15130/31.01.2018 απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 38/07.03.2018 και 75/25-04-2018, τεύχη Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, μέσα στο Νομό Φλώρινας της Γ.Μ. 150 kV «ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ – Υ/Σ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ» που περιλαμβάνει: i. Αναβάθμιση τμήματος της υφιστάμενης Γ.Μ 150 kV «ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ», ii. Νέο εναέριο Τμήμα Γ.Μ. 150 kV «ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ – Υ/Σ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ» υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Π.Ε. Φλώρινας», ιδιωτικής έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ένα (2.721,00μ2) με τα συστατικά και παραρτήματά της, η οποία αποτελείται από τριάντα τρία (33) τεμάχια εδάφους  και τη σύσταση με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες του ΑΔΜΗΕ, δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Φλώρινας σε λωρίδα εδάφους μήκους δέκα χιλιάδων εβδομήντα δύο μέτρων και έξι εκατοστών (10.072,06μ.) και συνολικού πλάτους σαράντα μέτρων (40μ.) δηλαδή είκοσι μέτρα (20μ.) αριστερά και είκοσι μέτρα (20μ.) δεξιά από τον άξονα της γραμμής. (βλ. Συνημμένο PDF).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΤΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο