1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Νέα Τροποποίηση της Απόφασης...

Νέα Τροποποίηση της Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, ύστερα από την αξιολόγηση ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/72457/3377/12.07.2022 (ΦΕΚ Β’ 3749) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΛΥΔ4653Π8-ΣΗΤ) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3154) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, όπως είχε τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (ΦΕΚ Β’ 1058) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (ΦΕΚ Β’ 1532) Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, ύστερα από την αξιολόγηση ενστάσεων επί της ανωτέρω απόφασης, κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2172), όπως ισχύουν. Η παρούσα κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 (παρ. 8, 9, 10, 11 και 12) της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 Απόφασης, ήτοι την 31.07.2020.

Δείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο