1. Αρχική
  2. /
  3. Διαγωνισμοί
  4. /
  5. Παράταση Συνοπτικού Διαγωνισμού για...

Παράταση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή άμεσων δράσεων για την Κυκλική Οικονομία (με βάση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα – Δεκέμβριος 2020)» της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)» με κωδικό MIS 5001207

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Α.Π. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/15363/181/26.02.2021, για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή άμεσων δράσεων για την Κυκλική Οικονομία (με βάση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Ελλάδα –Δεκέμβριος 2020)», της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)» με κωδικό MIS 5001207.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 26η Μαρτίου του 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/15363/181/26.02.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008214495) Απόφαση Διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Σχετικό έγγραφο

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο