Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής

Αγίου Ιωάννου 65, 153 42, Αγία Παρασκευή, Τηλ. Κέντρο: 210 6395 280, 210 6391 252, Fax: 210 6011 092

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών
Γραφείο Διοικητικό-Λογιστικό
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων


Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών: Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών: Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, το χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων, τη μέριμνα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την έκδοση και εφαρμογή των δασικών ρυθμιστικών διατάξεων, την τήρηση των δασικών βιβλίων, την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και την εποπτεία επί της προστασίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών και δασικών εκτάσεων, αναπτύξεως θήρας, ιχθυοπονίας και δασικής αναψυχής.
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων: Οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου, τη διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής ευθύνης της.

Δείτε τον χάρτη, στον οποίο σημειώνονται τα διοικητικά όρια της Δνσης Δασών Αν. Αττικής, καθώς και τα διοικητικά όρια των εποπτευόμενων δασαρχείων (Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Πεντέλης).