Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Αν.Προϊστάμενος:

Μανόλης Χωριτάκης, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

H συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.


Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Δ/νση: Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)

Ταχυδρομικός Κώδικας: 714 10 – Ηράκλειοο

Τηλέφωνο: 2810 264945

FAX: 2810 314580

E – mail: e.xoritakis@eedpkritis.ypen.gr,  e.xoritakis@apdkritis.gov.gr