Ερμηνεία Δασικού Χάρτη και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων

1. Γενικά – Σκοπός

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό τον διαχρονικό [σήμερα και στο παρελθόν] χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη επιτυγχάνουμε την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την μορφή του χαρακτήρα των εκτάσεων [δασικός ή μη] και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατ΄αυτών. Αντιθέτως σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών και δεν θίγονται ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα. Μέχρι σήμερα, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα μιας έκτασης, έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, με συνέπεια τις καθυστερήσεις στις συναλλαγές των πολιτών ή φορέων γενικότερα. Επί πλέον υπήρχε αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης παρανόμων ενεργειών επί δημοσίων δασικών εκτάσεων , όπως οι εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων , οι καταπατήσεις αυτών ως και η αλλαγή χρήσεώς των. Το έργο λοιπόν των δασικών χαρτών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων. Έτσι λαμβάνει σταδιακά τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών και δίνεται λύση στο πρόβλημα της άμεσης ενημέρωσης για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων ιδιαίτερα γι΄αυτές που έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί μεγάλα έργα. Παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ενάντια σε κάθε κακόβουλη ενέργεια.

2. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

Σε εφαρμογή του Ν. 3889/ 2010 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , η αρμοδιότητα για την ανάρτηση των δασικών χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωσή των ανήκει στις αντίστοιχες κατά Περιφερειακή Ενότητα Διευθύνσεις Δασών. Για την υποστήριξη της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη συγκροτήθηκαν με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδος & Ιονίου ένα (1) ή και περισσότερα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού χάρτη (ΣΥΑΔΧ) για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δασών «περί αναρτήσεως του δασικού χάρτη». Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι στον παρακάτω σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension, ο δε σύνδεσμος δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης στον δασικό χάρτη παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια ΣΥΑΔΧ των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δασών. 

3. Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη

Κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη , επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών . Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/Υποβολή Αντιρρήσεων). Επισημαίνεται και πάλι ότι η υποβολή των εν λόγω αντιρρήσεων αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στην μορφή της εμφανιζόμενης στον δασικό χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού , που έχουν έννομο συμφέρον , δύνανται να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης [ενώ δεν είναι] ή και αντίστροφα επειδή μια έκταση έχει παραληφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης [ενώ είναι]. Στην περίπτωση αυτή που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν περιλαμβάνεται στον δασικό χάρτη , αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως και το Ελληνικό Δημόσιο και οι ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση , οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς αυτές δεν θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής , αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ εντός της σχετικής προθεσμίας , προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό των ΣΥΑΔΧ. Στις περιπτώσεις της αυτοπρόσωπης παρουσίας, και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω CONID 19 , τα ΣΥΑΔΧ δύνανται να δέχονται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, τηρουμένων των περιορισμών και μέτρων προφύλαξης που ισχύουν δυνάμει των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

4. Προϋποθέσεις υποβολής αντιρρήσεων

Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη , υπάρχουν τρείς βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

1) Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων. Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

2) Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ΄87) των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου , που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

3) Να καταβάλλετε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης [όπου απαιτείται]. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Σε αυτή την περίπτωση αμέσως μετά την λήξη των προθεσμιών ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος από το ΣΥΑΔΧ για την απόρριψη της αντίρρησής του , ως απαράδεκτης, λόγω μη καταβολής του αναλογούντος τέλους. Επίσης στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου , οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου/πολυγώνου , που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, η υποβολή αντιρρήσεων δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα.

Με την ολοκλήρωση υποβολής της αντίρρησης θα λάβετε «Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων».

 Για το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείτε , αναφέρεται η υπ΄αρίθ. 151585/323/3-2-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 347 τ.Β΄).

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και έως το αργότερο (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας αυτής , ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) , τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α) Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης του , όπως αυτό παράγεται με την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων , αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β) Τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος (απλά φωτοαντίγραφα).

Γ) Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του , για τον δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης(διοικητικές πράξεις , βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.) , τον οποίο αμφισβητεί.

Δ) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στην ΔΟΥ, εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Ε) Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.

ΣΤ) Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

Τα ανωτέρω μπορεί να υποβληθούν και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου , στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ.

5. Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τα ΣΥΑΔΧ

Στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, παρέχονται γενικές πληροφορίες ως προς το περιεχόμενό του , τις προθεσμίες , τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων , καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού τέλους εάν και εφόσον υπάρχουν συντεταγμένες σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ΄87.

Επίσης παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες , οδηγίες και διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους που αφορούν:

  • Τον χαρακτήρα και την μορφή έκτασης που περικλείεται εντός των ορίων συγκεκριμένου πολυγώνου/γεωτεμαχίου, ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου ή του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις.
  • Την χρονική διάρκεια της ανάρτησης και τις προθεσμίες υποβολής των αντιρρήσεων.
  • Την χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών υποβολής αντιρρήσεων και την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
  • Τον υπολογισμό και τους τρόπους πληρωμής του ειδικού τέλους.
  • Την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος.
  • Την συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά.

Υποβολή αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής τέλους.

Τα ΣΥΑΔΧ είναι αρμόδια και για την υποβολή των αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής τέλους. Στα ΣΥΑΔΧ οφείλουν να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υποβολή της αντίρρησης μέσω του δικτυακού τόπου, κατ΄εξαίρεση με την βοήθεια του προσωπικού των.

Συγκεκριμένα δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:

α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) που υποβάλλονται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.

ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Κατά την ενημέρωση επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν στις συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος που αφορά η εκκρεμούσα υπόθεση (αίτημα χαρακτηρισμού η αντίρρηση στην επιτροπή) , στην περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης , καθώς και να δηλώσουν εάν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο.

6. Ανάκληση αντιρρήσεων.

 Στα ΣΥΑΔΧ έχει δικαίωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει την ανάκληση των αντιρρήσεών του.

Για την ανάκληση των αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αιτήσεως είναι δυνατή έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανάκλησης έχει ο υποβάλλων τις αντιρρήσεις αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ανάκλησης , ο αιτών δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο ΣΥΑΔΧ , προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπευθύνου της λειτουργίας, που έχει ορισθεί με την απόφαση συγκρότησής του. Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων και θα αφορά στο σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων επιστροφής τέλους.

7. Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις.

Στα ΣΥΑΔΧ παραλαμβάνονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά τα στοιχεία που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε έντυπη μορφή , σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα.

Περαιτέρω τα ΣΥΑΔΧ παραλαμβάνουν:

α) Αιτήσεις διόρθωσης-μεταβολής. Με την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσης αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων ακολουθείτε η διαδικασία ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης.

β) Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών είναι δυνατή η υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση με τα δηλωθέντα.

γ) Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας , σε σχέση με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΕ Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Η
ΔΔάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
ΑΆλλης μορφής εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
ΧΧορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

 

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

 

ΔΔ

 

Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία

Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΔΑΔάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΑΔΆλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΑΑΆλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΠΔΤελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ ΔΑΣΙΚΕΣ]
ΠΑΤελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ]
ΠΧΤελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ]
ΑΝΑναδασωτέες ή Δασωτέες εκτάσεις
ΧΧΧορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΧΑΧορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

ΑΧΆλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες