1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣH.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου»

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Οικονομική προσφορά Έργου

Τεχνική Περιγραφή μετά τον 4782

Τ.Σ.Υ  μετά τον 4782

Ε.Σ.Υ μετά τον 4782

Προϋπολογισμός μετά τον 4782 με ομάδες

Περιγραφικό τιμολόγιο μετά τον 4782 – Ελάφια

ΕΕΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο