1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου, του έργου: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μεθοδολογίας, τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων στην ΕΕ, σχετικά με τα απόβλητα, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ στην Ελλάδα» της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΠΕΔ)» με κωδικό MIS 5001207

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο