1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Ελέγχου και Καταστολής της Αυθαίρετης Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 5106/2024 (Α ΄63).

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/52567/4806/16.05.2024 (ΑΔΑ  : 9Υ814653Π8-ΨΕΠ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Ελέγχου και Καταστολής της Αυθαίρετης Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  54 του Ν. 5106/2024 (Α΄63).

Η αίτηση υποψηφιότητας η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το περιεχόμενό της και όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά, είτε με κατάθεση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πρωτόκολλο/ Αμαλιάδος αρ. 17 Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Ελέγχου και Καταστολής της Αυθαίρετης Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της πρόσκλησης στον τύπο και λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο, ήτοι από την 29.05.2024 έως και την 12.06.2024.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο