Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2020, με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ»

Τα συνημμένα έγγραφα της πρόσκλησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»: http://www.eysped.gr/el/Pages/output1.1.aspx

Skip to content