1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων,...

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 90302/3683/13-9-2023 Εγκριτικής Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «5Η Έγκριση ορίου ανάληψης νέων νομικών δεσμεύσεων (ΝοΔε) στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της ΣΑΝΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023(ΑΔΑ:ΨΜΒΞ4653Π8- ΟΨΕ), θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν στη Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου.

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται:

Από την 24η/7/2023 ημερομηνία κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το αρ. Α2538/24-07-2023 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ9ΑΨΙ46ΝΠΙΘ-ΚΦ5)

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας.

Στην περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων που πληρούν το βασικό κριτήριο, ως δεύτερο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις δασολόγων (είναι κάτω από τέσσερις) και πλεονάζουν οι αιτήσεις δασοπόνων (είναι πάνω από τέσσερις) η Υπηρεσία θα καλύψει τις θέσεις με δασοπόνους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

 

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr από Παρασκευή 29/09/2023 μέχρι και την Τετάρτη 04/10/2023.

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Τίτλο Σπουδών:

βα) για τους ΠΕ Δασολόγους: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ,Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ββ) για τους ΤΕ Δασοπόνους: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο KATEΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης/Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου, που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ (για τους ΠΕ Δασολόγους)

δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη της εντοπιότητας)

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. (για τους ΠΕ Διοικητικούς: σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος: ή βεβαίωση σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν μία μόνο ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη του κλάδου τους ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  • η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.
  • η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, υποχρεωτικά σε μορφή pdf,να αποσταλούν στη διεύθυνση dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  • Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.
  • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους.
  • Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παρούσα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  www.ypen.gr και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

Υπηρεσία: Διεύθυνση Δασών Νομού Δωδεκανήσου τηλ. 2241043685 & 2241043680

Email dnsi-dason-dodsou@eedpaig.ypen.gr

Επισημάνσεις

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως οκτώ (8) μήνες, θα διακόπτεται δε, χωρίς αποζημίωση, με πρωτοβουλία της Δασικής Υπηρεσίας που υπηρετεί ο/η υπάλληλος, όταν εκτιμηθεί ότι αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η πρόσληψη ή για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων που του/της έχουν ανατεθεί. Σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (διαφορετική για κάδε κλάδο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μετάβαση στο περιεχόμενο