1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) χωροθέτησης χρήσεων γης του άρθρου 6 του π.δ/τος 59/2018, σε εκτός σχεδίου εκτάσεις του Δήμου Παιανίας για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών (κατά το άρθρο 8 του ν.4447/2016)

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 11523, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) χωροθέτησης χρήσεων γης του άρθρου 6 του π.δ/τος 59/2018, για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών (κατά το άρθρο 8 του ν.4447/2016), σε εκτός σχεδίου εκτάσεις του Δήμου Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Περιφέρεια Αττικής), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του θέματος, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 114 73, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15.04.2022 – Β΄ 1923 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 – Β΄ 1225 ΚΥΑ).

β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της Σ.Μ.Π.Ε. με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 115 23, Αθήνα), καθώς και στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

γ) Ο φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τις 27Δεκεμβρίου του 2022.

 

Φάκελος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που περιλαμβάνει Τεύχος, Παραρτήματα και Διαγράμματα

Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο