1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Υπερτοπικού Πόλου «Πολιτισμού, Εκπαίδευσης / Καινοτομίας, Αθλητισμού» στην περιοχή σχολείων της Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών του Δήμου Χαλανδρίου, με την χωροθέτηση χρήσεων γης του άρθρου 6 του π. δ/τος 59/2018 (κατά το άρθρο 8 του ν.4447/2016)

«Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 11523, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Υπερτοπικού Πόλου «Πολιτισμού, Εκπαίδευσης / Καινοτομίας, Αθλητισμού» στην περιοχή σχολείων της Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών του Δήμου Χαλανδρίου, με την χωροθέτηση χρήσεων γης του άρθρου 6 του π. δ/τος 59/2018 (κατά το άρθρο 8 του ν.4447/2016), σε εκτάσεις του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του θέματος, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 114 73, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της Σ.Μ.Π.Ε. με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 115 23, Αθήνα), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

γ) Ο φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τις 24 Ιουλίου του 2023.»

Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο