1. Αρχική
  2. /
  3. AQUARES - Νέα
  4. /
  5. Συνάντηση Διαβούλευσης για...

Συνάντηση Διαβούλευσης για την προώθηση πολιτικών επαναχρησιμοποίησης νερού για την αποδοτικότητα των πόρων σε Περιφέρειες της Ευρώπης

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει Συνάντηση Διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου AQUARES, “Προώθηση πολιτικών επαναχρησιμοποίησης νερού για την αποδοτικότητα των πόρων σε Περιφέρειες της Ευρώπης”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»)  όπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζοοm, την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 στις 12:00 – 13:30 μ.μ.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, των χρηστών και του κοινού, η οποία στοχεύει στη συζήτηση με θέμα τις δράσεις που προτείνεται να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Δράσης που θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων καθώς σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στα κάτωθι:

  • Συγκριτική ανάλυση των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών για την επαναχρησιμοποίηση του νερού

  • Ανάλυση των αναγκών για την επαναχρησιμοποίηση νερού

  • Αξιολόγηση τεχνολογιών και πρακτικών επαναχρησιμοποίησης νερού σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικές περιοχές

  • Προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για παρακολούθηση, αξιολόγηση και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα επαναχρησιμοποίησης νερού

Τα συμπεράσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης θα συνυπολογιστούν με τα συμπεράσματα όλων των δραστηριοτήτων του έργου με σκοπό την ανάπτυξη σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του AQUARES και την επίτευξη δημόσιας συναίνεσης για την επακόλουθη υλοποίησή τους

Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο