1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Το Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ,...

Το Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2024 – 31.12.2025)», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2024 – 31.12.2025)», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 254.1.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2024-2025

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο