1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του...

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) για την 1η Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125, παρ. 1 του Ν.4635/2019 (Α΄167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης καταρτίσθηκε με βάση τις εθνικές στρατηγικές στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και περιλαμβάνει τις δράσεις/έργα που κρίνεται σκόπιμο να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους κατά την περίοδο 2021 έως 2025.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν οι πολίτες, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου, καταθέτοντας εγγράφως παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης επαρκώς τεκμηριωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed@prv.ypeka.gr.

Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα μέχρι και  25.08.2021.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο