1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Τροποποίηση της Απόφασης Επιμερισμού...

Τροποποίηση της Απόφασης Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες για το έτος 2020, ύστερα από την αξιολόγηση ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93732/2416/13.09.2023 (ΦΕΚ Β’ 5563) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΨΞΗ4653Π8-ΟΛΨ) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933/14.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: 66ΧΚ4653Π8-Ψ1Ρ) για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2010 έως και 2019, κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν.

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 (παρ. 8, 9, 10, 11 και 12) της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 20.03.2023.

Δείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο