1. Αρχική
  2. /
  3. Διαγωνισμοί
  4. /
  5. Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της...

Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας», Υποέργο 4 της Πράξης «Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων»  με κωδικό πράξης  MIS 5001372 και ενάριθμο έργου 2016ΣΕ27510017, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (CPV: 90713000-8).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15-11-2021 και ο συστημικός αριθμός στο  ΕΣΗΔΗΣ:  141142

Σχετικό Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο