1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. 2η Πρόσκληση εγγραφής στο...

2η Πρόσκληση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας

Η εκτέλεση των εργασιών πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σημαντικής ποσότητας δασικής βιομάζας. Η ποσότητα αυτή μπορεί να αξιοποιείται για την παραγωγή ξυλείας και προϊόντων αυτής και για την παραγωγή ενέργειας, μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.5069/2023.

Το ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/21828/1642/27-2-2024 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία απόληψης βιομάζας στο πλαίσιο του σχεδίου Προστασίας Δασών» (ΦΕΚ Β’ 1393), συγκροτεί και τηρεί ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας καθώς και διενεργεί τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής, το Ταμείο, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει στις πλειοδοτικές δημοπρασίες για την αγορά της δασικής βιομάζας, να εγγραφεί στον δεύτερο κύκλο εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αγοραστών Δασικής Βιομάζας. Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν αποκλειστικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αξιοποιούν ουσιαστικά τη δημοπρατηθείσα δασική βιομάζα μέσω μεταποιητικής ή παραγωγικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των προσώπων που έχουν ως σκοπό την άμεση μεταπώληση της βιομάζας σε τρίτους, και εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/21828/1642/27-2-2024 Υπουργικής Απόφασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής βάσει της παρούσας Πρόσκλησης.

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτό θα διενεργηθεί μέσω των υπηρεσιών και εφαρμογών της εταιρείας «cosmoONE» (www.marketsite.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εφόσον ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις υπηρεσίες και εφαρμογές της εταιρείας «cosmoONE», μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στην αναρτημένη Πρόσκληση με Αριθμό Αναφοράς: orga826as4vtw-014066.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο είναι η 14η.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

2η Πρόσκληση ΤΑΙΠΕΔ για εγγραφή στο μητρώο

Διαδικασία απόληψης βιομάζας

Μετάβαση στο περιεχόμενο