1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΙΟΥ...

6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΙΟΥ 20/10/2022

 

 

Έκτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 20 Οκτωβρίου 2022[1]

«Μήνυμα από το Στρασβούργο»: Τοπίο και Υγεία!

Η Έκτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 20 Οκτωβρίου 2022 είναι αφιερωμένη στο θέμα «Τοπίο και Υγεία» καλώντας τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τους εδαφικούς παράγοντες να εξετάσουν τη σημασία του τοπίου σε παγκόσμιο επίπεδο ως βασικό συστατικό του περιβάλλοντος διαβίωσης του ανθρώπου[2], και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της διεθνούς συνάντησης των Ηνωμένων Εθνών «Στοκχόλμη+50: ένας υγιής πλανήτης για την ευημερία όλων – η ευθύνη μας, η ευκαιρία μας», 2-3 Ιουνίου 2022.

Κείμενα αναφοράς:

Σύσταση CM/Rec(2017)7 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη:

Η Επιτροπή Υπουργών… Συνιστά στις κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου: … να εξετάσουν τη σημασία που έχει η ποιότητα και η ποικιλομορφία των τοπίων για το πνεύμα και το σώμα των ανθρώπων, καθώς και για τις κοινωνίες, στους προβληματισμούς και στο έργο που αφιερώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη  https://rm.coe.int/1680750d64

Σύσταση CM/Rec(2008)3 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου:

Η έννοια του τοπίου στη σύμβαση διαφέρει από αυτή που μπορεί να βρεθεί σε ορισμένα έγγραφα, που βλέπουν στο τοπίο ως ένα «περιουσιακό στοιχείο» (κληρονομική έννοια του τοπίου) και το αξιολογούν ως («πολιτιστικό», «φυσικό» κ.λπ. τοπίο), θεωρώντας το ως μέρος του φυσικού χώρου. Αυτή η νέα αντίληψη εκφράζει, αντίθετα (προς τις προαναφερθείσες θεωρήσεις), την επιθυμία να αντιμετωπίσουμε, κατά μέτωπο και με ολοκληρωμένο τρόπο, το θέμα της ποιότητας του περιβάλλοντος όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτό αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση για την ατομική και κοινωνική ευημερία -εννοούμενη με τη σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική και πνευματική έννοια- και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ως πόρος που ευνοεί την οικονομική δραστηριότητα.

Η προσοχή εστιάζεται στην επικράτεια ως σύνολο, χωρίς διάκριση μεταξύ αστικών, περιαστικών, αγροτικών και φυσικών τμημάτων ή μεταξύ τμημάτων που μπορεί να θεωρηθούν εξαιρετικά, καθημερινά ή υποβαθμισμένα. Δεν περιορίζεται σε πολιτιστικά, τεχνητά και φυσικά στοιχεία: το τοπίο σχηματίζει ένα σύνολο του οποίου τα συστατικά μέρη εξετάζονται ταυτόχρονα με τις αλληλεπιδράσεις τους.

 


[1] https://www.coe.int/en/web/landscape/-/sixth-international-landscape-day-of-the-council-of-europe-20-october-2022

[2] όπως ορίζεται στο Προοίμιο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο (ETS No. 176).

Μετάβαση στο περιεχόμενο