1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Απόφαση Έγκρισης: α) του...

Απόφαση Έγκρισης: α) του από 17/10/2022 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη- Promote financial instruments for liability on environment” (LIFE PROFILE – LIFE19/GIE/GR/001127)» β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων).

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο