Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας Δ στην εταιρεία «NETOIL SA»

Χορήγηση άδειας εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ’ στην εταιρεία με την επωνυμία «NETOIL SA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «NETOIL SA».

Σχετικό έγγραφο

Skip to content