1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω...

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»

Με την υπ’ αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/11797/126 – 5.2.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ».

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη την 8η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00’, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eysped.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=162

Σχετικό έγγραφο 1

Σχετικό έγγραφο 2

Σχετικό έγγραφο 3

Σχετικό έγγραφο 4

Σχετικό XML αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο