1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για το...

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση 1ης επικαιροποίησης του προγράμματος μέτρων για τη επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Έγκριση 1ης επικαιροποίησης προγράμματος μέτρων για τη επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα».

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), όπως εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 3983/2011 (Α’ 144), τα κράτη – μέλη, έχουν την υποχρέωση ανάπτυξης και εφαρμογής θαλασσίων στρατηγικών. Η θαλάσσια στρατηγική κάθε κράτους μέλους περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, την υιοθέτηση προγράμματος μέτρων, και την επικαιροποίησή του κάθε 6 έτη, για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων (άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ και άρθρο 15 του ν. 3938/2011). Η αρχική έγκριση του προγράμματος μέτρων έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 142569/2017 (Β’ 4728) υπουργική απόφαση.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, διαμόρφωσε την 1η επικαιροποίηση του προγράμματος μέτρων, με βάση την αρχική αξιολόγηση των θαλασσίων υποπεριοχών. Το πρόγραμμα μέτρων, όπως έχει επικαιροποιηθεί, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του σχεδίου της υπουργικής απόφασης και περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, βάσει των έντεκα (11) χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του ν. 3983/2011. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως ή και ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους (info.egy@prv.ypeka.gr – Υ.Π.ΕΝ, Γενική Δ/νση Υδάτων, Λεωφ. Μεσογείων 119, 115 23 Αθήνα), μέχρι και την 31/01/2024. Οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του τελικού κειμένου της υπουργικής απόφασης.

Σχέδιο ΥΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο