1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση τoυ Περιβαλλοντικού...

Δημόσια διαβούλευση τoυ Περιβαλλοντικού Προελέγχου που αφορά τον καθορισμό ορίων και λοιπών ρυθμίσεων και δεδομένων του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Ρυθμίσεων, ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) ως υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση του καθορισμό ορίων και λοιπών ρυθμίσεων και δεδομένων του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, από την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α.    Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα,  sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β.   Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου toΠεριβαλλοντικού Προελέγχου βρίσκεται στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ,  προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Απόφαση Γεν. Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο