1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού,...

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, υποέργα 1-5», της Πράξης «1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» με κωδικό MIS 5051042 και ενάριθμο έργου 2020ΣΕ27510072, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (CPV: 90713000-8)

απόφαση έγκρισης

η Περίληψη της Διακήρυξης

το Τεύχος Διακήρυξης.pdf
ESPD _signed.pdf
ESPD_.xls

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25-06-2021 και ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ:

α/α ΕΣΗΔΗΣ

133246

ΤΜΗΜΑ 1 της Διακήρυξης «1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ ΛΑΠ των 14 ΥΔ της χώρας», υποέργα 1-5

133247

ΤΜΗΜΑ 2 της Διακήρυξης «1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ ΛΑΠ των 14 ΥΔ της χώρας», υποέργα 1-5

133248

ΤΜΗΜΑ 3 της Διακήρυξης «1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ ΛΑΠ των 14 ΥΔ της χώρας», υποέργα 1-5

133249

ΤΜΗΜΑ 4 της Διακήρυξης «1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ ΛΑΠ των 14 ΥΔ της χώρας», υποέργα 1-5

133250

ΤΜΗΜΑ 5 της Διακήρυξης «1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ ΛΑΠ των 14 ΥΔ της χώρας», υποέργα 1-5

Μετάβαση στο περιεχόμενο