1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού,...

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και των συναφών και θυγατρικών κοινοτικών Οδηγιών», Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με κωδικό πράξης MIS 5001372 και ενάριθμο έργου 2016ΣΕ27510017, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (CPV: 90713000-8)

απόφαση έγκρισης

η Περίληψη της Διακήρυξης

το Τεύχος Διακήρυξης.pdf
ESPD _signed.pdf
ESPD_.xls

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28-06-2021 και ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ:  133103

Μετάβαση στο περιεχόμενο