1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής...

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/11797/126/5.2.2021 διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών για την ανάθεση των τμημάτων 1-6 του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»

Με την υπ’ αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/25126/307/16.3.2021  (ΑΔΑ: 9Ψ5Δ4653Π8-ΑΦΜ, ΑΔΑΜ: 21PROC008289002) Απόφαση του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στη με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/11797/126/5.2.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008103440) Απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 105877,1, 106171, 106173, 106174, 106175 και 106176) για την ανάθεση των τμημάτων 1-6 του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»» της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», με κωδικό MIS 5045303, έως και την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00’.

 

Διορθωτική Προκήρυξη

Απόφαση Παράτασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο